مقایسه انواع کاشت‌ها با هم

کاشت پودري کاشتي است که 80درصد در کل ايران انجام مي‌شود. کاشت‌هاي ژله‌اي 15درصد و کاشت‌هاي ديگر تنها 5 درصد مخاطب دارند. کاشت پودري کاشت مادر است و اکثرا با کاشت‌هاي ديگر ترکيب مي‌شود و دوام بيشتري دارد.البته دوام هر کاشتي به نحوه و نوع اجراي آن نيز بستگي دارد.

کاشت ژله‌اي ناخن کاشت زيبايي است که در مناطق شرجي دوام بيشتري دارد اما اگر مواد کاشت ناخن مطلوب و مناسب باشد در هر هوايي چه خشک و چه شرجي تا يک ماه دوام مي‌آورد. کاشت‌هاي ديگر هم ترکيبي است يا با مواد مختلف و شيوه‌هاي متفاوت مثل کاشت ديپينگ، کاشت سيلک يا کاشت فيبري انجام مي‌شود.