چربی شکم مانع از کاهش وزن می‌شود

بر اساس تحقيقات جديد در فرانسه، سوخت چربي در زمان تمرين ورزشي در زنان با وزن مناسب و چربي شکمي کم، نسبت به افراد با چربي شکمي زياد بيشتر است.
به گزارش ايسنا محققان، 21 زن سالم جوان با وزن مناسب را به دو گروه افراد با چربي شکمي کم و افراد با چربي شکمي زياد تقسيم کردند.
اين افراد از دوچرخه ثابت به مدت 45دقيقه با 65درصد از حداکثرسرعت استفاده کردند.
باوجود اينکه هر دوگروه سطح مشابهي از لحاظ تناسب اندام داشتند، اما افراد با چربي شکمي کمتر درحين فعاليت نسبت به گروه ديگر سوخت چربي بيشتري داشتند.
متخصصان توصيه مي‌کنند بهترين روش مبارزه با چربي شکم، ورزش و کاهش استرس است.
نتايج اين تحقيق در مجله Medicine ,science in Sport ,Exercise منتشر شده است.