بازی دومینو

این بازی از 28 قطعه که روی اونها یه سری نقطه

وجود داره تشکیل شده.


این نقطه نشانگر اعداد هستند . مثلاً قطعه ای که دو نقطه روی اون کشیده شده نشانگر

عدد 2 می باشد.

در این بازی هر عدد هفت بار تکرار شده است. برای مثال تعداد قطعه هایی که عدد صفر

رو دارن به صورت زیر می باشدSad0-0 و 0-1و 0-2و 0-3و 0-4و 0-5و 0-6 )

من روش معمول این بازی رو که به صورت چهار نفره است رو یادآوری می کنم:

این بازی به صورت دو گروه دونفره تشکیل میشه.

دست اول بازی با عدد جفت شش (6-6)باید شروع شود (در مراحل بعدی شروع بازی

اختیاری می باشد) و نفر دوم از دست راست باید قطعه ای را بگذارد که یک سر آن شش

باشد و اگر چنین قطعه ای نداشته باشد نفر بعد او یا همان نفر سوم بازی را ادامه می

دهد و این روند ادامه می یابد تا اینکه یکی از نفراتقطعه های خود را به اصطلاح خرج کند.

هر کس که زودتر قطعه های خود را تمام کند برنده دور می شود و اعداد یار او نیز محاسبه

نمی شود و باید اعداد دو نفر مقابل را جمع کنند . و همینجور بازی ادامه می یابد تا جمع

اعداد یکی از گروهها به عدد 100 برسد و آن گروه بازنده بازی اعلام می شود.

نکته مهمی که در این بازی وجود دارد و باعث جذابیت این بازی می شود قطعه جفت صفر

است (0-0)، که طریقه محاسبه اعداد این مهره 25 می باشد یعنی اگر کسی این مهره را

داشته باشد 25امتیاز منفی را نوش جان می کند.