آیا بدن شما به همان اندازه که فکر می کنید کالری می سوزاند؟

فعالیت های فیزیکی هم برای سلامتی و هم برای سوزاندن کالری مفید است. برای کم کردن وزن باید فعالیت های فیزیکی و یک برنامه غذایی سالم را در کنار هم داشته باشید.

سوزاندن کالری در روز بسیار آسان است. برای از دست دادن نیم کیلوگرم در روز باید 3500 کالری بسوزانید. برای شخصی با وزن 85 کیلو گرم:

* یک ساعت پیاده روی سریع 540 کالری می سوزاند.
* یک ساعت ایروبیک 460 کالری می سوزاند.
* یک ساعت تمرین بدنی 230 کالری می سوزاند.
* یک ساعت مطالعه 100 کالری می سوزاند.
با تغییرات کوچک تغذیه ای و فعالیت های فیزیکی سلامت خود را بهبود بخشید.

میزان کالری مصرفی شما در روز
تمام کارهایی که روزانه انجام می‌دهیم هرچند سبک و راحت باشند مقداری از کالری ذخیره شده در بدن را از ما می‌گیرند که دانستن آنها برای کمک به کم کردن وزن مهم است.
اگر مایلید وزن خود را تنظیم نمایند می‌توانید از مطالب جدول ذیل استفاده نمایید. کاربرد این جدول به شرح ذیل می‌باشد:
ابتدا کالری مصرف شده را در فعالیت روزانه‌ خود محاسبه می‌کنید سپس کالری موجود در مواد خوراکی خود را تنظیم کنید:
اگر می‌خواهید وزن خود را بکاهید باید کالری موجود در غذا کمتر از کالری مصرفی باشد و اگرمی خواهید بر وزن خود بیافزایید باید بر عکس قبل عمل نمایید.