چه افرادی اصلا ناخن نکارند

به کساني که بيماري عفوني و قارچي دارند توصيه مي‌شود که کاشت ناخن انجام ندهند چون اين کار باعث مي‌شود فرد پيشرفت بيماري خود را از چشم دور کند. کساني هم هستند که مستعد عفونت هستند و سيستم دفاعي بدن ضعيفي دارند و چون آنها خودشان مستعد تمام بيماري‌هاي ناخن هستند، با اين کار بيماري را تسريع مي‌کنند.

در چه حالتي خطرناک است؟
از نگاه کلي تفاوت خاصي وجود ندارد اما ناخن‌ها‌ي پا به دليل اينکه در بيشتر روز در يک فضاي بسته هستند، آسيب‌پذيرترند. رعايت بهداشت ناخن پا هم از ناخن دست دشوارتر است به همين دليل کاشت ناخن در پا مي‌تواند خطرناک‌تر باشد.

تنها در اين موارد ناخن بکاريد
کاشت ناخن تا حد امکان توصيه نمي‌شود مگر در مواقع خاص مثل کساني که ناخن‌شان عيب دارد، يعني ناخن هايي که به‌طور ژنتيک ايراد دارند و ظاهر خوبي ندارند آن هم به صورت مقطعي و با رعايت تمام نکات ايمني و بعد از امتحان کردن تمام موارد ايمني و جواب نگرفتن.  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ