قوی ترین آنتی اکسیدان جهان

برخ ترکیبات در سبزی هایی چون کلم ، گل کلم و بروکلی موش ها را مقابل میان مرگبا تشعشع حفاظت می کند ، این تحقیق می تواند راهی برای کاهش اثرات پرتو درمانی باشد.
تحقیقات نشان م دهد ؛ DIM می تواند از بات های عادی در طول رتو درمانی برای درمان سرطان حفاظت و از بیمار هایی که بر اثر قرارگیری در معرض تشعشع ایجاد می شوند، جلوگیری کند .
این ترکیب توسط کارشناسان به عنوان ابر آنتی اکسیدان توصیف شده است که به کاهش التهاب بدن کمکمی کند. برخی ههمچنین مدعی شده اند که DIM به پیشگیری از اشکال مختلف سرطان کمک می کند اما نتایج تحقیقات در این رابطه یکسان نیست .
DIM سال ها به عنوان عامل پیشگیری از سرطان مورد تحقیق و مطالع بود، این نخستین باری است که این ترکیب به عنوان محافظ در مقابل تشعشع معرفی شده است . محققان اعتقاد دارند که این تحقیقات نشان دهنده دو استفاده بالقوه از ترکیب DIM است .
این ترکیب می تواند از بافت عادی بیمارانی که برای سرطان تحت درمان رادیوتراپی (پرتودرمانی ) قرار گرفته اند محافظت کند و در عین حال می تواند از افرادی که به دنبال فاجعه هسته ای در معرض تشعشع های مرگبار قرار گرفته اند نیز محافظت به عمل آورد.
منبع: تکتا 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ