انواع ورزشهای قابل اجرا در آب

راه رفتن و دويدن آهسته در آب : اين دو ورزش در آب داراي همان مزاياي راه رفتن و دويدن در خشکي هستند، اما آسيبهاي کمتري دربر دارند. راه رفتن در آب ميتواند در حالي که آب تا کمر يا سينه رسيده باشد انجام شود. مقاومت آب تاثير اين دو ورزش را بالا ميبرد.
2- ايروبيک در آب : همانطور که گفتيم، ايروبيک در آب شامل حرکاتي براي تقويت قلب و عروق است، حرکات ايروبيک ريتميک و منظم هستند و ميتوان حرکات رابه مدت 20 دقيقه در آب اجرا نمود. مقاومت آب، تاثير مثبت اين حرکات را افزاي ميدهد.
3- يوگا و حرکات نرمشي در آب : آب خود به عنوان ماده اي آرامش بخش شناخته شده است و حرکات آرام، آهسته و روان بخشي از يوگا در آب هستند.
4- حرکات کششي و انعطاف پذيري : بهترين محيط براي تمرين و افزايش انعطاف پذيري بدن آب است که شامل حرکات کششي و حرکاتي براي تمام بدن است.
5- ورزشهايي براي تقويت و تناسب اندام : شامل حرکاتي براي بالاتنه و پايين تنه است که هرچند مقاومت آب ميتواند تاثير آنها را بسيار افزايش دهد اما گاهي با وسايل مخصوص اجرا ميشود تا اين مقاومت هرچه بيشتر شود. نتيجه اين حرکات عضلاتي کشيده، محکم و زيباست.
6- دويدن آهسته و سريع در آب عميق : در اين ورزش، پا به کف استخر نميرسد و حرکات دويدن در استخر عميق اجرا ميشود. به همين منظور از کمربندها، کفشها و ابزارهاي مختلفي براي شناور ماندن استفاده ميشود
ورزشهايي در لبه استخر : ديوار استخر بهترين وسيله براي نگهداشتن بدن در حال 7- انجام حرکات است و خود به عنوان يک وسيله براي انجام حرکات به کار ميرود.
8- کشش : حرکات کششي آهسته در ميان حرکات ورزشي پر تحرک انجام ميگيرد و موجب استراحت و بازگشت عضلات به حالت عادي شده، از دردناک شدن و کوفتگي بدن جلوگيري ميکند.
9- شنا : معمولترين ورزش در آب است که به شيوه هاي مختلف-کرال سينه و پشت، قورباغه و پروانه- اجرا ميشود. شما ميتوانيد شنا را با آموختن يکي از انواع آن آغاز کرده و پس از مهارت يافتن در آن به انواع ديگر شنا بپردازيد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ